Opłaty

scroll

Opłaty

Opłata podzielona jest na trzy raty i obejmuje ubezpieczenie medyczne, czynności przygotowawcze do uzyskania wizy J-1 oraz część opłat lotniskowych. Koszty biletów lotniczych pokrywa Camp America.

Prosimy o dokonywanie każdej wpłaty bezpośrednio z konta uczestnika w systemie zgłoszeniowym. Wyłącznie w przypadku, gdyby taka operacja okazała się niemożliwa, można dokonać przelewu na konto złotówkowe Camp America na poniższe dane:

American Institute for Foreign Study (UK) Ltd. (Camp America)
37 Queen’s Gate, SW7 5HR London, UK.
81 1030 1654 0000 0000 3077 6001
Bank Handlowy w Warszawie

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia emailem: help@campamerica.pl lub pocztą na adres: Camp America, ul. Wierzbowa 9/11, p. 3 pok. 315, 00-094 Warszawa

Uwaga: Poniższe opłaty obowiązują od 1 listopada i dotyczą wyłącznie uczestników pierwszorocznych.  Jeżeli jesteś uczestnikiem powracającym, kliknij tutaj.

I rata:

299 pln

Wnosisz ją on-line poprzez swoje konto uczestnika, co umożliwi Ci ustalenie daty rozmowy z Konsultantem. Dowód wpłaty należy okazać w czasie rozmowy i zostawić kopię Konsultantowi. W przypadku negatywnego rozpatrzenia aplikacji przez USA ta opłata jest w całości zwracana.

II rata:

399 pln

Wnosisz ją po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia przez biuro Camp America w USA (czyli ostatecznym uznaniu jego poprawności formalnej), również przez swoje konto uczestnika. Po jej wniesieniu automatycznie zostaje uruchomiony proces poszukiwania miejsca dla Ciebie. Jeżeli miejsce dla Ciebie nie zostanie znalezione, ta opłata jest w całości zwracana.

III rata:

1949 pln

Wnosisz ją dopiero po otrzymaniu miejsca na campie lub miejsca gwarantowanego, czyli po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. Obejmuje ubezpieczenie medyczne, opłaty lotniskowe i pozostałe czynności organizacyjne związane z uzyskaniem wizy. Ubezpieczenie medyczne pokrywa koszty leczenia do wysokości USD 500 000. Jak w każdym ubezpieczeniu istnieją pewne zastrzeżenia, dotyczące np. chorób istniejących już przed wyjazdem czy pewnych form opieki stomatologicznej. Szczegółowe warunki ubezpieczenia omówione są na koncie Uczestnika w zakładce "Insurance" oraz w Participant's Handbook.

Podsumowanie

Suma opłat wyniesie 299 PLN + 399 PLN + 1949 PLN= 2647 PLN. Cena może ulec zmianie w przypadku wzrostu cen biletów lotniczych lub kosztów ubezpieczenia opieki medycznej.

Camp America pokrywa koszty:

 • Biletu lotniczego z Warszawy do USA, oraz biletu powrotnego z Nowego Jorku do Warszawy po ukończeniu programud – UWAGA: Oferta „Bilet gratis” nie dotyczy indywidualnych ofert specjalnych, np. niektórych Campów w Kalifornii i Wisconsin- wówczas jednak wzrasta kieszonkowe a obniżeniu ulegają opłaty wstępne, wg informacji na koncie uczestnika. Przyjęcie takiej oferty specjalnej jest całkowicie dobrowolne.
 • Odbioru uczestnika z lotniska i transportu do hotelu Crowne Plaza w New Jersey,d
 • Pobytu w hotelu Crowne Plaza w New Jersey po przylocie,d
 • Wyżywienia w ww. hotelu,d
 • Przejazdu uczestnika z lotniska do miejsca pracy (z ew. noclegiem w hotelu Crowne Plaza w przypadku uczestników lądujących w Nowym Jorku)b,d
 • Wyżywienia i zakwaterowania w okresie pracyd
 • Bezpłatnej linii telefonicznej biura w USA oraz obsługi pozostałych serwisów interwencyjnych

Camp America nie pokrywa kosztów:

 • Przejazdów uczestnika na rozmowę konsultacyjną, Orientation i lotniska w Polsce
 • Przyjazdu uczestnika do Warszawy w celu otrzymania wizy
 • Dopłat do biletów lotniczych narzuconych przez linie lotnicze w trakcie sezonu, a nieogłoszonych przez nie przed jego rozpoczęciema (zgodnie z pkt 7 Umowy Uczestnictwa)
 • Opłaty wizowej dla ambasady USA (obecnie wynosi ona 160$, płatne w złotówkach)
 • Opłaty za przesyłkę kurierską z wizą (ok. 30-40 zł)
 • Uzyskania wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego ani z podobnych rejestrów w USA. Uzyskanie polskiego wyciągu kosztuje obecnie 20-30 zł. W USA zależy to od stanu, w którym znajduje się Twój camp. W roku 2015 w większości stanów nie było ono wymagane.e
 • Kosztów zaświadczenia lekarskiego oraz ew. szczepień i badań lekarskich przed wyjazdem
 • Powrotu z miejsca pracy na lotnisko w Nowym Jorku oraz wszelkich innych lotów i przejazdów wewnątrz USA po zakończeniu pracy
 • Pobytu i przejazdów w USA w okresie zmiany pracy i po przerwaniu pracy, niezależnie od przyczyn
 • Zmiany daty powrotu na bilecie lotniczym (po uprzednim ustaleniu jej przed wyjazdem) – od 225$
 • Opcjonalnego, dodatkowego ubezpieczenia bagażu (425 zł)
 • Dodatku do ubezpieczenia, które może być konieczny w przypadku chorób przewlekłych istniejących przed przyjazdem do USA (130 zł)

Ubezpieczenie medyczne obejmujec:

 • Koszty leczenia stanów chorobowych powstałych w USA – do kwoty 500,000 USD
 • Koszty interwencji stomatologicznej (usunięcie przyczyny bólu) do kwoty 500 USD

Ubezpieczenie medyczne nie obejmujec:

 • Kosztów leczenia stanów chorobowych spowodowanych/wywołanych umyślnie przez uczestnika
 • Kosztów leczenia stanów chorobowych (i ich konsekwencji) istniejących u uczestnika przed przyjazdem do USA
 • Kosztów kosmetyki stomatologicznej i chirurgii kosmetycznej (nie związanej z wypadkiem, który wystąpił w USA)

UWAGA BARDZO ważne adnotacje!

a – Trzecia rata zawiera m.in. opłaty lotniskowe, podatki i inne opłaty lotnicze. Jeżeli w trakcie sezonu opłaty te ulegną podwyższeniu przez linie lotnicze, część lub całość tych opłat zostanie doliczona do trzeciej raty, niezależnie od tego, czy aplikant dokonał już opłat lub czy brał udział w promocjach (zgodnie z pkt. 7 Umowy Uczestnictwa). Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że kwota takiej dopłaty może zawierać się w przedziale ok. 100-250 zł. W latach 2015-2018 dopłaty udało się uniknąć (wyniosła 0 zł).

b – Dotyczy większości Uczestników pierwszorocznych lądujących w Nowym Jorku w okresie 1-30 czerwca. Uczestnicy lądujący w Nowym Jorku przed 1 czerwca lub po 30 czerwca dojeżdżają na camp bezpośrednio, samodzielnie wg instrukcji otrzymanej od Camp America. W takim przypadku koszty ew. noclegów po przylocie nie są pokrywane przez Camp America, jednak koszt dojazdu na camp jest pokrywany przez camp.

c – Szczegóły w zakładce „Insurance” na koncie Uczestnika

d – O ile indywidualne warunki pobytu na danym campie nie stanowią inaczej

e – Uwaga: od wiosny 2015 roku campy w stanie Pensylwania zostały objęte stanowym obowiązkiem uzyskania amerykańskich zaświadczeń o niekaralności dla każdego ze swoich pracowników oraz dla każdego uczestnika programu wymiany kulturalnej. Sumaryczny koszt tych zaświadczeń wynosi 47,50 USD = ok. 180 złotych. Twój camp może, lecz nie musi pokryć tego kosztu. Nie pokrywa go również Camp America – zgodnie z punktem 7a Umowy Uczestnictwa. Jeśli więc uzyskasz placement na campie w stanie Pensylwania, zapytaj bezpośrednio dyrektora swojego campu, czy camp będzie uzyskiwał te zaświadczenia dla Ciebie oraz czy pokryje koszt uzyskania tych zaświadczeń i w jakiej wysokości. Jeżeli okaże się, że camp nie pokrywa tego kosztu, musisz być przygotowany na jego pokrycie z własnych środków po przyjeździe do USA. Zaświadczenia te ważne są przez 36 miesięcy (3 lata) od momentu ich uzyskania, dlatego koszt ten nie pojawi się przy ew. powrocie na camp w kolejnym roku.